Leer-Krachtig Houten

Leer-Krachtig Houten is een pedagogisch adviesbureau met klanten in Houten en directe omgeving. Scholen en ouders kunnen bij Leer-Krachtig Houten terecht met vragen op het gebied van het leren, gedrag en opvoedingsvragen. Het doel is om leerkrachten en ouders te helpen om het kind te begrijpen, met z’n sterke en zwakke punten. Vanuit beter begrip kunnen ouders en leerkrachten het kind ook beter begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Leer-Krachtig Houten biedt consultatie, diagnostiek, advies en begeleiding op het gebied van leer- en gedragsproblemen.

Waarom kiest u voor Leer-Krachtig Houten?

• Service en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening staan voorop.
• Kleinschalige praktijk die schoolnabij en kindnabij werkt.
• Er wordt niet voor u, maar samen met u gewerkt.
• Er is geen wachtlijst.

Ik ben Marjan Boeve

Ik ben werkzaam als GZ-psycholoog, orthopedagoog en onderwijsadviseur. In 1987 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog, specialisatie leerstoornissen, aan de universiteit van Utrecht. Een paar maanden later ben ik begonnen als leerlingbegeleider en onderwijsadviseur bij een schoolbegeleidingsdienst. Ik heb 21 jaar met heel veel plezier bij verschillende schoolbegeleidingsdiensten gewerkt en heb mij onder meer bezig gehouden met consultatieve leerlingbegeleiding, handelingsgerichte diagnostiek, psychodiagnostisch onderzoek op het gebied van leerproblemen, werkhouding en motivatieproblemen, cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel functioneren. Daarnaast heb ik schoolteams begeleid op het gebied van meervoudige intelligentie, structureel coöperatief leren, directe instructie model. Daarna heb ik 5 jaar gewerkt in het speciaal basisonderwijs en in het expertisecentrum van de school.

NVO-lid; Opgenomen in Deskundigenbestand Dyslexie van de NVO en het NIP.
BIG-registratie: 19050697025

Consultatie

Consultatieve leerlingbegeleiding bestaat uit gesprekken waarbij de leerkracht en intern begeleider worden geholpen bij handelingsverlegenheid over een leerling. Wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerling en wat zijn interventies die passen binnen het aanbod en de werkwijze van de groep. Vaak is het bespreken van de beschikbare gegevens en ervaringen met de leerling voldoende om tot handelingssuggesties te komen. Soms is er meer nodig, denk bijvoorbeeld aan een observatie of aanvullend onderzoek.

Collegiale consultatie bestaat uit gesprekken waarin de zorgstructuur van een school meer centraal staat. Denk daarbij onder meer aan het bespreken van toetsgegevens op klassenniveau en op schoolniveau, het opstellen van onderwijsarrangementen, het opstellen van een onderwijsperspectief, het vormgeven aan passend onderwijs.

Diagnostiek

Bij Leer-Krachtig Houten kunt u terecht voor diagnostiek als een kind in het dagelijks leven problemen heeft met bijvoorbeeld schoolse vaardigheden, verwerking van de leerstof, motivatie, werkhouding, faalangst, aansluiting bij leeftijdgenoten, gedrag. Bij de aanpak van problemen is het soms noodzakelijk om te weten of er bijvoorbeeld sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong, een ontwikkelingsstoornis of een leerstoornis. Bij de diagnostiek draait het niet zozeer om het label, maar meer om de vertaling van onderzoeksresultaten in concreet toepasbare handelingsadviezen voor scholen, ouders en kinderen.

1. Intakegesprek

Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. In het intakegesprek kunnen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen:

• Reden waarom er hulp wordt gezocht, de klachten en de hulpvraag
• Uitdraai leerlingvolgsysteem
• Hoe gaat het op sociaal gebied, contacten met andere kinderen in de groep en contact met de leerkracht
• Factoren die van invloed zijn op de situatie
• Welke maatregelen zijn genomen en wat was het effect
• Sterke kanten, wat gaat er goed

2. Onderzoek

Het onderzoek zal plaatsvinden op school. Onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit observatie in de groep, gesprek met de leerling, psychologisch onderzoek, didactisch onderzoek.

3. Adviesgesprek

In het adviesgesprek worden de uitkomsten van het onderzoek en de advisering met u besproken. We bekijken gezamenlijk welke hulp er nodig is, wat haalbaar en uitvoerbaar is, en hoe het een en ander het beste georganiseerd kan worden.

4. Rapportage

Naar aanleiding van elk onderzoek wordt een schriftelijke rapportage gemaakt.

5. Voortgangsgesprek

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en de hulp die er gegeven wordt, kan er een voortgangsgesprek worden gepland. In dit gesprek bespreken we hoe het gaat, waar nog aandachtspunten liggen, of de aanpak bijgesteld moet worden.

Voor wie?

Bij Leer-Krachtig Houten melden zich ouders van kinderen die problemen hebben met verwerking van de leerstof, aandacht en concentratie, onzekerheid, motivatie, aansluiting bij leeftijdgenootjes, e.d.

Vragen waar ouders bijvoorbeeld mee komen zijn:

• Wat zijn de cognitieve mogelijkheden van mijn kind?
• Is er sprake van een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid?
• Welk type vervolgonderwijs past het beste bij mijn kind?
• Is er sprake van een leerprobleem of leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie?
• Wat kunnen we doen zodat ons kind weer met plezier naar school gaat?

Na aanmelding is de procedure als volgt:

1. Intakegesprek.

In het intakegesprek kunnen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen:

• Reden waarom er hulp wordt gezocht, de klachten en de hulpvraag
• Factoren die van invloed zijn op de situatie
• Vragen met betrekking tot de ontwikkeling van het kind
• Welke maatregelen zijn genomen en wat was het effect
• Sterke kanten, wat gaat er goed

2. Onderzoek

Het onderzoek zal plaatsvinden in de praktijk of op school. Onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit observatie van uw kind in de groep, gesprek met uw kind, psychologisch onderzoek, didactisch onderzoek.

3. Adviesgesprek

In het adviesgesprek worden de uitkomsten van het onderzoek en de advisering met u besproken. We bekijken gezamenlijk welke hulp er nodig is, wat haalbaar en uitvoerbaar is, en hoe het een en ander het beste georganiseerd kan worden. Indien gewenst kan er een adviesgesprek met school plaatsvinden.

4. Rapportage

Naar aanleiding van het onderzoek en advies ontvangt u een schriftelijke rapportage.

5. Voortgangsgesprek

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en de hulp die er gegeven wordt, kan er een voortgangsgesprek worden gepland. In dit gesprek bespreken we hoe het gaat, waar nog aandachtspunten liggen, of de aanpak bijgesteld moet worden.

Toestemming

Er is toestemming nodig van beide ouders met ouderlijk gezag voor het verrichten van psychologisch onderzoek. Daarom ontvangt u een
toestemmingsformulier voor u samen, of voor ieder apart bij gescheiden ouders. Hierop zetten de ouders met ouderlijk gezag beiden hun handtekening.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de NVO zijn van toepassing.
https://www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/algemene-voorwaarden.aspx

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over mijn dienstverlening, laat het mij dan alstublieft weten. We gaan dan in gesprek met de insteek om er samen uit te komen. Lukt het niet om er samen goed uit te komen, dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris.
Leer-Krachtig Houten is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL in samenwerking met de NVO. www.klachtencompany.nl

Privacyverklaring

Leer-Krachtig Houten hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.
Uw dossier
De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goed en zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.
Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
Geheimhouding
Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.
Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.
Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.
Meer informatie
Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met mij op.
Marjan Boeve
info@leerkrachtighouten.nl
06-51246616

Drs. Marjan Boeve

Drs. Marjan Boeve

06 51 24 66 16

06 51 24 66 16